TAMAutomation Logo
> Get Adobe Flash player
TAMAutomation Robots i Màquines de llimar i polir Notícies

Actualitat TAMAutomation

DISSENY DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTACIÓ AUTOMÀTICA DE POLIT PER A GRANS SUPERFÍCIES

17/05/2016 11:08:40


Objectiu
L'objectiu d'aquest projecte és el disseny i fabricació d'un prototip funcional per implementar, a nivell industrial, un sistema automatitzat i robotitzat d'acabat de superfícies acoblades de grans dimensions.
Aquesta solució està constituïda principalment per dos grups principals, consistents en un sistema de reconeixement de peces de grans superfícies mitjançant tecnologia 3D i un sistema robotitzat d'acabat dotat d'un capçal de llimat.


Consorci empresarial
Per a la seva realització, el projecte es va estructurar entorn a un consorci empresarial, aportant cadascun dels membres el seu grau de coneixements i d'experiència en els seus respectius camps:

  • Emte SLU: aporta el seu lideratge com a empresa de llarga tradició en el sector industrial i de l'enginyeria. Així, gràcies a la seva contrastada experiència i als seus recursos ha centrat la seva activitat en la coordinació del projecte i a definir i construir els sistemes robotitzats tant del sistema de reconeixement d'alta precisió com el de procés.
  • Technologies for Advanced Manufacturing and Robotics, S.L.: ha focalitzat els seus esforços principalment en el disseny i desenvolupament dels sistemes d'acabat, concretament el capçal, col·laborant en la concepció del sistema robotitzat i del procés.
  • Universitat Politécnica de Catalunya: la UPC, com a universitat pública, ha dut a terme nombrosos projectes de recerca consolidant-se com un dels principals organismes públics d'investigació a nivell nacional. En particular, el departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC ha aportat al consorci els seus coneixements per al disseny i desenvolupament dels sistemes robotitzats d'escanejat de peces de grans superfícies i ha creat el nou sistema òptic de reconeixement i escaneig , juntament amb el programari necessari.


Finançament
El projecte "DISSENY DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTACIÓ AUTOMÀTICA DE POLIT PER A GRANS SUPERFÍCIES" amb número de referència IPT-2012-0321-020000 ha estat finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad i cofinançat amb fons FEDER com a projecte INNPACTO 2012.

Ministeri

Resultat
El desenvolupament del projecte s'ha realitzat d'acord amb el previst, permetent disposar d'una solució innovadora per a la mecanització del procés d'acabat de grans superfícies, en concret de les operacions de llimat.
La cel·la consisteix en els següents elements principals:

  • Robot industrial antropomòrfic.
  • Sistema de guiat i lliscament longitudinal del conjunto robot (setè eix).
  • Capçal de llimat.
  • Sistema làser d’escanejat de superfícies.
  • Dispositiu automàtic de marcat de zones a processar.
  • Equip d’aspiració.

El disseny final del capçal de llimat es basa en l’optimització per a una operació eficient sobre el tipus de peces que s'han identificat com a prioritàries. Així, l'arquitectura escollida ha estat la de tambor amb actuació radial mitjançant fungibles modulars de canvi ràpid.
En l'esquema següent es mostren les parts més significatives del capçal de llimat. La flexibilitat que aporta l'arquitectura basada en robot, permet canviar el capçal en cas necessari (mitjançant l'acoblament a robot) ja sigui de forma manual o bé automàtica, en funció dels processos que es vulguin abordar amb una cel·la d'aquest tipus. El capçal actual és idoni per a l'acabat de superfícies extenses i amb poques variacions de curvatura, com és el cas dels panells de caixes de ferrocarril.

Capçal

 

Per a més informació, preguem es posin en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari previst a la nostra web, pestanya de Contacte.